چگونه شغل مناسب خود را پیدا کنیم؟

چگونه شغل مناسب خود را پیدا کنیم؟

استعدادیابی شغلی کمک می‌کند تا توانایی‌های ذاتی خود را بهتر بشناسید. در سایه‌ی استعدادیابی، شما می‌توانید مشاغلی را بیابید که سبب رضایتمندی و موفقیت بیش‌ترتان خواهند شد. در واقع، مشاغل ایده‌آل برای هر فرد، بعد از تحلیل استعدادیابی شغلی وی لیست می‌شوند.

آیا هیچوقت با خودتان فکر کردهاید که دقیقاً برای چه شغلی مناسب هستید؟ آیا هرگز به ذهنتان خطور کرده است که چه کاری را میتوانید سریعتر و بهتر از دیگران انجام دهید؟ آیا شغلی وجود دارد که بتوان با کمترین میزان فرسودگی روحی آن را انجام داد؟ اینجاست که با مفهوم جدیدی بهنام استعدادیابی شغلی روبهرو میشویداگر این مفهوم را درک کنید، میتوانید پاسخی برای این سؤالات بیابید.

استعدادیابی برای انتخاب شغل به شما کمک میکند تا شغل و حرفهای را انتخاب کنید که برای آن ساخته شدهایدشغلی که با سلیقه، روحیات، توانایی جسمی، استعداد و مهارتهای شما نهایت همخوانی را داشته باشددر این مطلب از مقالات گارنت، به شما کمک میکنیم تا مفهوم استعداد شغلی را درک کنید.

تیپ‌های شخصیتی و شغلی مختلف

در این بخش به زبان خیلی ساده، اهمیت و لزوم شناخت استعداد شغلی را ذکر کردهایم. هر انسانی، ویژگیهای خاصی دارد. این ویژگیها در ظاهر فرد، علایق و حتی رفتارهای وی دیده می‌شود. بهعنوان مثال، ممکن است شما عاشق هیجان باشید و از انجام بازیهای هیجانی لذت ببرید. اما فرد دیگری به آرامش بیشتر اهمیت دهد و ترجیح دهد تا از آدرنالین فاصله بگیرد! شاید این موضوع را برای انتخاب تفریحات در سفر، بین خود و همسفرانتان درک کرده باشید.

اکنون دیدتان را به سمت مشاغل معطوف کنید. هر شغل و حرفهای، ویژگیهایی دارد. بهعنوان مثال برخی مشاغل مانند معلمی یا حسابداری، به حوصله و دقت زیادی نیاز دارند. اما در برخی مشاغل مانند سخنران انگیزشی، نیاز به اعتماد به نفس و توانایی مدیریت کلام است. این ویژگیها برای برخی مشاغل بسیار محسوس و بارز است. درحالی‌که مشاغل دیگر نیاز به موشکافی دقیق دارند.

اکنون این دو موضوع را بههم پیوند میدهیم. هر فرد، میتواند در یک گروه شغلی خاص موفق باشد که با ویژگیهای وی بیشترین میزان سازگاری را داشته باشد. برای یک فرد بیدقت و بیحوصله، مشاغلی مانند نقاشی، حسابداری و نظایر آن چندان مناسب به نظر نمیرسد. این در حالی است که ممکن است همین فرد بیدقت، توانایی خنداندن افراد و مدیریت کلام را داشته باشد و برای مجریگری یا سخنرانی ایدهآل بهنظر برسد.

پس مهم است که تیپهای شخصیتی و شغلی مختلف شناسایی شوند. شناخت این تیپها کار دشواری نیست. تحلیلگران بسیاری این موضوع را پاسخ دادهاند که از هر شغل، چه انتظاراتی میرود و بنابراین به لیستی از ویژگیهای آن دسترسی داریم. اما آیا میتوانید تیپ شخصیتی خود را شناسایی کنید؟ این موضوع، برای تمام افراد روشن و مشخص نیست.

استعدادیابی شغلی چیست؟

چه به دنبال شغل باشید و چه بهعنوان صاحب یک کسبوکار دنبال نیرو بگردید، به استعدادیابی شغلی نیاز خواهید داشت. استعدادیابی شغلی، کمک میکند تا شغل و انجامدهندهی آن تناسب کاملی با هم داشته باشند.

اگر به دنبال کسبوکار هستید، شغلی که با شما سازگاری بیشتری داشته باشد، یک انتخاب برتر بهحساب میآید. البته پیشنیاز این موضوع آن است که بتوانید خودتان را بشناسید و بفهمید که چه علایق و استعدادهایی دارید. از سوی دیگر، اگر صاحب کسبوکار هستید، انتخاب فردی که با جایگاه شغلی مدنظر شما سازگاری داشته باشد، بهترین انتخاب و استخدام را رقم میزند. در غیر اینصورت هزینههای بسیار کلانی برای استخدام اشتباه نصیبتان خواهد شد.

یافتن استعداد شغلی، یعنی یافتن تواناییهای خاص فرد که با شغل مشخصی همخوانی دارد. هر فردی به چنین استعدادیابی نیاز خواهد داشت.

استعداد چیست؟

پیش از آنکه به سراغ ادامهی مطلب برویم، اندکی در رابطه با مفهوم استعداد صحبت میکنیم. استعداد به توانایی خاصی گفته میشود که سبب انجام آسانتر و سریعتر یک کار(بهنسبت افراد دیگر) خواهد شد. این توانایی ممکن است بهصورت پنهان و ناشناخته در هر فرد وجود داشته باشد.

ناگفته نماند که استعداد با مهارت متفاوت است. استعداد در ذات هر فرد نهفته شده است اما مهارت بهصورت اکتسابی است و با تلاش فرد بهدست میآید. شما ممکن است در نقاشی با استعداد باشید در حالی که در آن مهارتی ندارید! بدین معنا که یادگیری نقاشی برای شما نسبت به سایرین سریعتر انجام میشود و شاید خلاقیت بیشتری در این زمینه بروز دهید. نکتهی دیگر اینکه یادگیری مهارت نیاز به مربی و آموزش دارد. اما استعداد در ذات شما نهفته است و تنها نیاز به شناسایی آن است.

جالب است بدانید طبق نظریهی گاردنر، تمام انسانها حداقل در یکی از ۸ زمینهی زیر استعداد دارند.

     دیداریفضایی

     موسیقی و ریتم

     کلامیزبانی

     درون فردی

     بدنیحرکتی

     منطقیریاضی

     بین فردی

     طبیعتگرایی

توصیه میکنیم کمی دربارهی خودتان فکر کنید. با آشنایی اندکی که از خود دارید، آیا میتوانید تشخیص دهید که در کدام یک از این ۸ مورد بالا، استعداد دارید؟ البته اگر کمی گیج شدهاید، نگران نباشید. در ادامهی مطلب با روش اصولی تشخیص استعدادها آشنا میشوید.

مزایای استعدادیابی برای انتخاب شغل

همهی ما دارای استعدادهایی هستیم. هیچ فردی روی کرهی زمین بدون استعداد خلق نشده است. اگر نمیدانید چه استعدادهایی دارید، به این دلیل است که استعدادیابی نشدهاید. استعدادیابی، نشان میدهد که چه مهارتهای فوقالعادهای در شما نهفته است.

حال تصور کنید که شغل و حرفهی خود را براساس این استعدادها انتخاب کنید. یعنی دقیقاً در جایگاهی قرار بگیرید که در آن استعداد دارید. تصور میشود که موفقیت در این حالت، بسیار نزدیکتر و ممکن خواهد بود. این همان مزیتی است که استعدادیابی شغلی به همراه دارد. یعنی شغلی که عاشقش هستید، از پس آن برآمده و از انجام آن لذت میبرید.

اکنون تصور کنید که مدیر یک مجموعه هستید. اگر بخواهید نیروی جدیدی به مجموعهی خود اضافه کنید، استعدادیابی شغلی چطور میتواند کمکتان کند؟ جواب ساده است! استعدادیابی در فرآیند مصاحبه، میتواند نشان دهد که افراد چه مهارتهایی دارند. لذا در نهایت، میتوان فردی را استخدام کرد که استعدادهای وی بیشترین همخوانی را با جایگاه شغلی مورد نظر داشته باشد. بنابراین اینجا نیز استعدادیابی شغلی، مزیت و برتری خود را نشان میدهد.

در یک کلام، میتوانیم بگوییم بزرگترین دستاورد استعدادیابی برای انتخاب شغل، ایجاد رضایت شغلی است. چرا که جایگاه شغلی مورد نظر با فرد مشغول به کار در آن، بیشترین همخوانی را دارد. رضایت شغلی، مزایا و دستاوردهای زیادی برای فرد شاغل و مجموعهی کاری در پی دارد. بهعنوان مثال، انگیزه‌ برای انجام کار مفید بیشتر، امکان رشد و ارتقای شغلی و … از این طریق حاصل میشود. بدون توجه به این موضوع، چیزی جز زیان مالی و آسیبهای روحی عاید نخواهد شد.

چطور استعداد شغلی خود را بیابیم؟

یافتن استعدادهای یک فرد، اصلاً کار آسانی نیست. گاه نیاز است تا از خدمات مشاوران استعدادیابی، استفاده کنیم. مشاور استعدادیابی با تخصصی که دارد، به ما کمک میکند تا به خودشناسی خوبی برسیم. در این خودشناسی، لیست سلیقهها و علاقهمندیهای ما دیده خواهد شد. حتی شاید برایتان جالب باشد که مشاوران استعدادیابی متبحر، میتوانند لیست تواناییهای جسمی و روحی خاص شما را نیز شناسایی کنند.

مشاوران استعدادیابی، برای شناخت شما و ساخت لیست استعدادهایتان، از یکسری آزمونهای خاص استفاده میکنند. آزمونها، شامل تعدادی سؤال ساده هستند. تفسیر پاسخهای این سؤالات میتواند درک صحیحی از استعدادها و علاقهمندیهایتان ارائه دهد.

بعد از شناخت خود، شما میتوانید لیستی از مشاغل و حرفههای مرتبط با خود را بیابید. این لیست در واقع مشاغلی را نشان میدهند که با شخصیت و روحیات شما سازگار هستند. بهعبارت بهتر، اینها مشاغلی خواهند بود که شما در آن استعداد شغلی دارید.

آزمونهای استعدادیابی

در بخش قبل، اشاره‌ کردیم که مشاوران استعدادیابی برای شناخت لیست مهارتها و استعدادهای شخص، از یکسری آزمونهای خاص استفاده میکنند. در این بخش، برخی از این تستها را ذکر کرده و شما را با آن آشنا میکنیم. ضمناً سؤالات این آزمونها را میتوانید با مراجعه به وبسایت گارنت بیابید.

     آزمون جانسون اوکانر

این تست، در کتاب بنیاد استعدادیابی جانسون اکانر مطرح شده است. نتایج این آزمون به شما کمک میکند تا بدانید چه قابلیتها و استعدادهایی در درونتان نهفته است.

     تست هالند

این تست ۶۶ سؤال دارد و بههمین دلیل جزو تستهای سبک و کوتاه طبقهبندی میشود. مهم این است که بتوانید نزدیکترین پاسخ به واقعیت خودتان را بیابید. نتایج این آزمون در ۶ گروه شغلی جای میگیرد.

     آزمون استعدادیابی دیسک

     رغبتسنج شغلی استرانگ

این آزمون نسبتاً سنگین و طولانی است. 290 سؤال در این آزمون مطرح میشود که با انواع استعدادهای خود آشنا خواهید شد. نتایج این آزمون در سه بخش ارائه میشود.

     تست استعدادیابی کلیفتون

این تست ۱۰۰ سؤال دارد. در نهایت به شما نشان میدهد که به کدام یک از ۳۴ نوع استعداد نزدیکتر هستید

     تست شخصیت نئو

توجه داشته باشید که صرف پاسخدهی به سؤالات این آزمونها کفایت نمیکند. بلکه شما میبایست نتیجهی نهایی را از روی تحلیل پاسخها بهدست آورید. تحلیل پاسخ توسط مشاوران مقدور است. برای این منظور، میتوانید از تیم استعدادیابی گارنت کمک بگیرید. گارنت برای تحلیل وضعیت پاسخهای تستهای استعدادیابی در خدمت شماست.

آیا استعدادیابی برای انتخاب شغل کفایت میکند؟

خیر! صرف یافتن استعداد شغلی، شما نمیتوانید شغل مناسب خودتان را انتخاب کنید. استعدادیابی برترین گزینهی شغلی را از درون فرد تشخیص میدهد اما نباید فراموش کنید که شغل، جنبهی اجتماعی هم دارد. بازار کار یک شغل خاص، موضوع دیگری است که باید در نظر بگیرید.

مشاوره استعدادیابی برای انتخاب شغل

برای خودشناسی و کشف استعدادهای پنهان، نیاز به استفاده از خدمات مشاوران مجرب و کارآزموده داریم. گارنت در کنار شماست تا برای یافتن لیست استعدادها، شما را یاری کند. با ثبتنام در وبسایت گارنت، شما به آزمونهای مختلف استعدادیابی دسترسی خواهید داشت. بعد از ارائهی آزمون، میتوانید از خدمات کارشناسان حرفهای گرانت استفاده کنید تا نتایج آزمون شما تحلیل شود.

هدف گارنت این است که بتوانید اهداف زندگی خود را تشخیص دهید، در حوزهای که استعداد دارید مشغول بهکار شوید و درآمد داشته باشید. گارنت تا پایان مسیر، همراه شما میماند.

چرا به مشاوره شغلی نیاز داریم؟

همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. گاهی هزینههای درمان آنقدر بالاست که اصولاً نمیتوان درمانی را برای آن تصور کرد. در انتخاب شغل و مسیر حرفهای نیز این قاعده برقرار است. یعنی نمیتوان به شکل آزمون و خطا پیش رفت. باید از تجربه و دانش دیگران برای به حداقل رساندن و کاهش احتمال اشتباه، استفاده کنیم.

انتخاب مسیر شغلی برای تمام افراد یکسان نیست و از این نظر نمیتوان قانون واحدی تولید کرد. هر شخص با توجه به ویژگیهای فردی و پارامترهای دیگر، میتواند در یک حرفه به موفقیت برسد. لذا به شخصی نیاز داریم که بتواند مسیر شغلی مناسب را نشانمان دهد.

توجه داشته باشید که مشاوران، با علم و تجربهای که بهدست میآورند، میتوانند در انتخاب مسیر شغلی کمککننده باشند(البته منظورمان همیشه مشاوران مجرب و متخصص بوده است). مشاوره شغلی گارنت میتواند با تسلط بر روی تحلیلهای نتایج آزمونهای استعدادیابی، شما را بشناسد و بهترین گزینههای ممکن برای انتخاب شغل را به شما نشان دهد.

کلام آخر!

استعدادیابی شغلی کمک میکند تا خصوصیات روحی و جسمی فرد بهتر شناخته شوداگر بخواهیم این فرد بیشترین بهرهوری شغلی را داشته باشد، میبایست فرد در جایگاههای شغلی مرتبط با این استعدادها قرار بگیرد. در این صورت، رضایت شغلی به بالاترین میزان خود رسیده و هم فرد و هم سازمان میتوانند به ارتقا و رشد دست یابند.

در این مطلب از بلاگ گارنت، استعدادیابی برای انتخاب شغل را بررسی کرده و مزایای آن را برشمردیم. همچنین روش‌ اصلی برای دستیابی به لیست استعدادهای شغلی را ذکر کردیم. در وبسایت گارنت، آزمونهای مختلف استعدادیابی قرار داده شده است. برای دسترسی به این سؤالات کافی است تا در سایت ثبتنام کنید.

همچنین بهمنظور تحلیل نتایج و پاسخهای خود، شما میتوانید از کمک کارشناسان و مشاوران گارنت برخوردار شوید. تیم قوی گارنت در کنار شماست تا شما را به موفقیتهای بیشتر برساند.

برچسب ها: